Từ 30/10/2022, không khai thuế nếu không phát sinh khấu trừ thuế TNCN

Việc khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP có gì khác so với trước đây? 

1. Bổ sung trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân
Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 30/10/2022), trường hợp người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập thì không phải nộp hồ sơ khai thuế.

      Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

      2. Bổ sung điểm e khoản 3 Điều 7 như sau:

     “e) Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.”

Theo quy định mới tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP, việc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã có sự thay đổi đáng kể, cụ thể:

– Trước đây, dựa trên quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP và hướng dẫn tại Mục 2 Công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/7/2021 của Tổng Cục Thuế về khai thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành như sau:

“Căn cứ các quy định nêu trên, chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân. Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế Thu nhập cá nhân. Theo đó, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.”

Như vậy; tổ chức, cá nhân có phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai và nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân có ủy quyền.

– Tuy nhiên, kể từ ngày 30/10/2022, theo quy định của Nghị định 91/2022/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân dù có phát sinh việc chi trả tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khác trong tháng/quý, nhưng nếu không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (do thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế) trong tháng/quý đó thì KHÔNG phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân thay cho đối tượng nhận thu nhập.

Có thể thấy, quy định mới đã giảm tải đáng kể các thủ tục về thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp.

Từ ngày 30/10/2022, không khai thuế nếu không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

2. Các trường hợp người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế từ ngày 30/10/2022
Căn cứ khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:

– Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.

– Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế 2019 trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

– Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

– Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

– Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

– Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Nguồn : Thư Viện Pháp Luật