Thủ tục đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online đối với người chỉ tham gia BHYT năm 2023

Tôi có thể đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình online được không? Cách đăng ký và nộp tiền BHYT online như thế nào?

Quyết định 50/QĐ-BHXH ngày 19/01/2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành dịch vụ công trực tuyến “Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế trên cổng dịch công”. Một số nội dung chính tại Quyết định 50/QĐ-BHXH ngày 19/01/2023 như sau:

1. Đối tượng chỉ tham gia BHYT có thể đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online
Theo nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 50/QĐ-BHXH ngày 19/01/2023, đối tượng chỉ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công BHXH bao gồm:

– Người tham gia BHYT thuộc nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng (gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo; Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp (hộ NLNDN) có mức sống trung bình).

– Người tham gia BHYT theo hộ gia đình quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

– Trường hợp người tham gia được hỗ trợ thêm mức đóng BHYT ngoài mức hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp tỉnh hoặc cấp huyện hỗ trợ tiền đóng theo mức chung cho tất cả người tham gia thuộc từng nhóm đối tượng trên địa bàn.

Cá nhân thuộc một trong các trường hợp trên có thể đăng ký tham gia BHYT lần đầu; đóng tiếp BHYT; thay đổi đối tượng tham gia sang nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc tham gia theo hộ gia đình thông qua dịch vụ công ban hành tại Quyết định 50/QĐ-BHXH ngày 19/01/2023.

Thủ tục đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online đối với người chỉ tham gia BHYT năm 2023 

2. Trình tự đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online đối với người chỉ tham gia BHYT năm 2023
Phụ lục Quyết định 50/QĐ-BHXH ngày 19/01/2023 nêu rõ trình tự thực hiện việc đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online đối với người chỉ tham gia BHYT như sau:

– Bước 1. Đăng ký, đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

– Bước 2. Lựa chọn dịch vụ “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”.

– Bước 3. Người tham gia kê khai thông tin online theo Mẫu 01-TK theo Quyết định 3510/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022.

– Bước 4. Người tham gia chọn thanh toán và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.

– Bước 5. Người tham gia nhận thông báo: Biên lai thu tiền điện tử từ hệ thống ngân hàng/trung gian thanh toán.

– Bước 6. Người tham gia nhận thông báo thời hạn trả thẻ BHYT hoặc thời hạn thẻ BHYT tiếp tục được sử dụng.

– Bước 7. Nhận thẻ BHYT bản điện tử hoặc thẻ BHYT bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

3. Cách xử lý khi thông tin đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online không khớp với CSDL Quốc gia về dân cư
Theo hướng dẫn tại Phụ lục Quyết định 50/QĐ-BHXH ngày 19/01/2023, trường hợp người tham gia đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online nhưng thông tin nhập không khớp với CSDL Quốc gia về dân cư thì thực hiện như sau:

– Đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo/hộ nghèo đa chiều/hộ NLNDN:

+ Trường hợp xác định nơi cư trú chưa đúng hoặc thành viên kê khai không cùng hộ gia đình hoặc không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, Hệ thống phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chỉ cư trú chưa đúng hoặc không cùng hộ gia đình với CSDL quốc gia hoặc thông tin chưa đúng với danh sách thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng.

+ Sau đó, người tham gia liên hệ với cơ quan Công an, cơ quan phê duyệt danh sách người thuộc hộ nghèo đa chiều/người thuộc hộ cận nghèo/người thuộc hộ NLNDN hướng dẫn, điều chỉnh.

+ Khi thông tin đã được điều chỉnh, người tham gia thực hiện đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online lại từ Bước 2 nêu tại mục 2 bài viết hoặc có thể đăng ký tham gia BHYT tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.

– Đối với người tham gia theo hộ gia đình:

+ Trường hợp xác định nơi cư trú hoặc xác thực thông tin của chủ hộ chưa đóng đúng hoặc các thành viên không cùng đăng ký thường trú/tạm trú với CSDL quốc gia về dân cư, hệ thống phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chỉ cư trú hoặc thông tin chủ hộ chưa đúng hoặc các thành viên không cùng đăng ký thường trú/tạm trú với CSDL quốc gia về dân cư.

+ Sau đó, người tham gia liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, điều chỉnh.

+ Khi thông tin đã được điều chỉnh, người tham gia thực hiện đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online lại từ Bước 2 nêu tại mục 2 bài viết hoặc có thể đăng ký tham gia BHYT tại các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.

Nguồn : Thư Viện Pháp Luật