Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.9

Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.9 đáp ứng Nghị quyết số 101/2023/QH15, 

Thông tư số 44/2023/QH15

Link tải phần mềm Hướng dẫn
cài đặt
Hướng dẫn sử dụng Nội dung nâng cấp

Nguồn: https://gdt.gov.vn/