So sánh thuế, phí và lệ phí

Rất nhiều người vẫn đang nhầm lẫn giữa 3 khái niệm thuế, phí và lệ phí. Cùng với sự thay đổi của pháp luật ví dụ từ thuế môn bài sang lệ phí môn bài lại càng làm cho người dân hoang mang về sự khác biệt này. Dưới đây là các tiêu chí phân biệt thuế với phí và lệ phí.

Hiện nay trong quá trình thực hiện một số quyền lợi của công dân, tổ chức thì kèm theo đó sẽ là các nghĩa vụ kèm theo trong đó có bao gồm các nghĩa vụ về tài chính bao gồm có thuế, phí, lệ phí.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các công việc của mình thì người dân chưa thực sự phân biệt đâu là thuế, phí, lệ phí và trong trường hợp nào phải nộp thuế, trường hợp nào phải nộp lệ phí và trường hợp nào phải nộp phí cho các dịch vụ công. Sau đây, chúng tôi sẽ dựa trên những quy định mới nhất của pháp luật hiện hành nhằm giải thích rõ những điểm giống và khác nhau giữa thuế, phí và lệ phí.

1. Điểm giống nhau của thuế, phí và lệ phí

– Cả thuế, phí và lệ phí đều là một trong những khoản thu bắt buộc của Nhà nước, đóng góp vào Ngân sách Nhà nước của quốc gia;

– Thuế, phí và lệ phí là những khoản thu bắt buộc mà tổ chức, cá nhân phải nộp, trừ trường hợp được miễn; nghĩa là tổ chức, cá nhân không được thỏa thuận với cơ quan nhà nước về mức nộp, thời gian nộp.

– Cá nhân, tổ chức chỉ phải đóng thuế, phí, lệ phí trong một số trường hợp và điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật;

– Mức đóng hoặc xác định số tiền phải nộp do văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định

Có thể thấy rằng thuế, phí, lệ phí là ba khoản thu khác nhau của Ngân sách Nhà nước nhưng vẫn có những điểm chung, giống nhau nhất định.

2. Điểm khác nhau của thuế, phí và lệ phí

Tiêu chí Thuế Phí và lệ phí
Khái niệm Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước bắt buộc của tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân theo quy định của các luật thuế

(Khoản 1 Điều 3 Luật quản lý thuế 2019)

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 2015

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí 2015

(Điều 3 Luật Phí và lệ phí 2015)

Văn bản điều chỉnh Được điều chỉnh bởi văn bản pháp luật có hiệu lực pháp luật do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ban hành là Quốc hội hoặc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo trình tự ban hành chặt chẽ (Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết) Ngoài Luật Phí và lệ phí 2015 điều chỉnh chung thì còn được điều chỉnh bởi những văn bản dưới luật (Nghị định, quyết định), do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ban hành
Vai trò trong hệ thống Ngân sách nhà nước – Là khoản thu chủ yếu, quan trọng, chiếm trên 90% các khoản thu cho Ngân sách nhà nước

– Có tác động lớn đến toàn bộ qúa trình phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia, đồng thời thuế là một bộ phận rất quan trọng cấu thành chính sách tài chính quốc gia.

Là khoản thu phụ, không đáng kể, chỉ đủ chi dùng cho các hoạt động phát sinh từ phí. nguồn thu này không phải dùng đáp ứng nhu cầu chi tiêu mọi mặt của Nhà nước, mà trước hết dùng để bù đắp các chi phí hoạt động của các cơ quan cung cấp cho xã hội một số dịch vụ công cộng như: dịch vụ công chứng, dịch vụ đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản, dịch vụ hải quan…
Tính đối giá Không mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp Mang tính đối giá rõ ràng và hoàn trả trực tiếp
Tính bắt buộc Mang tính bắt buộc đối với cả người nộp thuế và cơ quan thu thuế Chỉ bắt buộc khi chủ thể nộp lệ phí, phí thừa hưởng trực tiếp những dịch vụ do Nhà nước cung cấp
Phạm vi áp dụng – Không có giới hạn, không có sự khác biệt giữa các đối tượng, các vùng lãnh thổ

– áp dụng đối với tất cả các đối tượng chịu thuế, không phân biệt đơn vị hành chính lãnh thổ

– Một số loại phí, lệ phí được áp dụng theo phạm vi lãnh thổ.

– Mức thu do HĐND tỉnh. thành phố trực thuộc trung ương quyết định

Tính hoàn trả Khi nộp thuế thì không hoàn trả trực tiếp cho người nộp mà tính hoàn trả được thể hiện một cách gián tiếp thông các các hoạt động của Nhà nước như xây dựng cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội Lệ phí và phí mang tính hoàn trả trực tiếp cho tổ chức, cá nhân thông qua kết quả dịch vụ công

Căn cứ pháp lý:

Luật quản lý thuế 2019;

Luật Phí và lệ phí 2015.

Nguồn: Thư viện pháp luật