Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu năm 2023 được quy định thế nào?

Khi nghỉ hưu, ngoài tiền lương hưu thì người lao động được nhận trợ cấp một lần với mức là bao nhiêu?

Tôi nghe nói, sau khi nghỉ hưu thì người lao động còn có thể nhận một khoản trợ cấp khác ngoài tiền lương hưu. Vậy tiền trợ cấp này sẽ được nhận trong trường hợp nào và nhận với mức bao nhiêu?

1. Khi nào người lao động được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu năm 2023?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu năm 2023 trong trường hợp sau đây:

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu, người này còn được hưởng trợ cấp một lần. Cụ thể, tỷ lệ hưởng lương hưu được quy định như sau:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng – Luật Bảo hiểm xã hội 2014

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, nếu người lao động nghỉ hưu vào năm 2023 sẽ được hưởng trợ cấp một lần trong trường hợp:

– Đối với lao động nam: số năm đóng bảo hiểm xã hội phải hơn 35 năm.

– Đối với lao động nữ: số năm đóng bảo hiểm xã hội phải hơn 30 năm.

Ví dụ: Bà C nghỉ hưu năm 2023 với số năm đóng bảo hiểm xã hội là 33 năm (cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% là 30 năm). Vậy, bà C sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu năm 2023 (Ảnh minh họa)

2. Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu năm 2023 là bao nhiêu?
2.1. Xác định mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu năm 2023
Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu năm 2023 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ: Ông A nghỉ hưu vào năm 2023 với số năm đóng BHXH là 37 năm (cao hơn năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% là 35 năm). Do đó, số năm ông A được tính hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là 02 năm. Vậy, mức hưởng trợ cấp được tính như sau:

0,5 x 2 năm = 1 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

(Căn cứ khoản 2 Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

2.2. Xác định mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội
Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được quy định tại khoản 2 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Nguồn : Thư Viện Pháp Luật