Lãi suất vay tiền ngân hàng áp dụng từ ngày 25/10/2022

Công ty tôi muốn vay tiền ngân hàng để đầu tư, kinh doanh; vậy lãi suất vay tiền ngân hàng hiện nay là bao nhiêu? 

1. Lãi suất vay tiền ngân hàng trong trường hợp bình thường
Căn cứ khoản 1 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp quy định tại Mục 2 của bài viết này.

2. Lãi suất vay tiền ngân hàng ngắn hạn trong một số trường hợp
Căn cứ khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam nhưng không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn:

– Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

– Thực hiện phương án kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại Luật thương mại và các văn bản hướng dẫn Luật thương mại.

– Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

– Phục vụ kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định tại Luật công nghệ cao và các văn bản hướng dẫn Luật công nghệ cao.

Căn cứ Quyết định 1813/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2022), mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với các trường hợp nêu trên được áp dụng như sau:

– Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,5%/năm (trước đây, theo Quyết định 1730/QĐ-NHNN ngày 30/9/2020 là 4,5%/năm).

– Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,5%/năm (trước đây, theo Quyết định 1730/QĐ-NHNN ngày 30/9/2020 là 5,5%/năm).

Nguyên tắc khi đi vay, mượn tiền của người văn minh

Lãi suất vay tiền ngân hàng áp dụng từ ngày 25/10/2022

3. Lưu ý thêm về loại cho vay và lãi suất vay tiền ngân hàng
– Căn cứ Điều 10 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay tối đa 01 năm; cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay trên 01 năm và tối đa 05 năm; cho vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay trên 05 năm.

– Căn cứ khoản 3 Điều 10 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, nội dung thỏa thuận về lãi suất cho vay bao gồm mức lãi suất cho vay và phương pháp tính lãi đối với khoản vay. Trường hợp mức lãi suất cho vay không quy đổi theo tỷ lệ %/năm và/hoặc không áp dụng phương pháp tính lãi theo số dư nợ cho vay thực tế, thời gian duy trì số dư nợ gốc thực tế đó, thì trong thỏa thuận cho vay phải có nội dung về mức lãi suất quy đổi theo tỷ lệ %/năm (một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày) tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó.

– Căn cứ khoản 4 Điều 10 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, khi đến hạn thanh toán mà khách hàng không trả hoặc trả không đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận, thì khách hàng phải trả lãi tiền vay như sau:

+ Lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả.

+ Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi theo quy định tại điểm a khoản này, thì phải trả lãi chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả.

+ Trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng phải trả lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất áp dụng không vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm chuyển nợ quá hạn.

– Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư 39/2016/TT-NHNN, trường hợp áp dụng lãi suất cho vay điều chỉnh, tổ chức tín dụng và khách hàng phải thỏa thuận nguyên tắc và các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh, thời điểm điều chỉnh lãi suất cho vay. Trường hợp căn cứ các yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức lãi suất cho vay khác, thì tổ chức tín dụng áp dụng mức lãi suất cho vay thấp nhất.

Nguồn : Thư Viện Pháp Luật