Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Maxv Pro ( Phần 1 )

Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Maxv Pro cho 1 máy đơn lẻ

  1. Chọn chương trình cài đặt MvAccPro15.0.exe

Từ đĩa cài đặt hoặc thư mục trên máy tính có chứa bộ cài đặt chương trình chọn file MvAccPro15.0.exe

  1. Chạy chương trình MvAccPro15.0.exe

–         Kích đúp chuột trái để chạy file MvAccPro15.0.exe trong bộ cài

–         Chương trình sẽ hiện màn hình thông báo cài đặt chương trình

–         Chọn Next để tiếp tục cài đặt chương trình

  1. Chọn thư mục cài đặt chương trình

Sau khi chọn Next ở bước trên thì chương trình hiện ra màn hình tiếp theo chọn thư mục cài đặt chương trình

Chương trình mặc định thư mục cài đặt là: D:\MAXVN\, người sử dụng có thể thay đổi đường dẫn thư mục cài đặt, bằng cách nhấn vào nút Browse… chọn thư mục cần cài đặt chương trình.

–         Chọn Next để tiếp tục cài đặt ( 02 lần)

  1. Xác nhận lại thông tin cài đặt

Sau khi đã chọn thư mục cài đặt chương trình MvAccPro15.0 chương trình hiện ra màn hình để xác nhận thông tin cài đặt ban đầu

–         Nếu cảm thấy không chắc chắn các thông tin đã chọn thì nhấn Back để xem và chọn lại.

–         Nếu đã chắc chắn rồi thì chọn Install để cài đặt.

–         Nếu không muốn tiếp tục cài đặt thì chọn Cancel.

  1. Tiến trình cài đặt chương trình

Chương trình hiện màn hình trong quá trình tiến trình cài đặt chương trình

.      Kết thúc cài đặt

Chương trình MvAccPro15.0 khi được cài đặt xong sẽ xuất hiện màn hình kết thúc cài đặt

  • Nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.