Doanh nghiệp, HKD có được sử dụng hóa đơn điện tử của nhiều đơn vụ tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử?

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn xử lý hóa đơn còn tồn như sau:

– Từ ngày 01/07/2022, các hóa đơn còn tồn đã thông báo phát hành, đã mua của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn sẽ hết giá trị sử dụng.

– Do đó, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh (gọi tắt là Người nộp thuế) bắt buộc phải chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trước ngày 01/07/2022.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh (gọi tắt là Người nộp thuế) không thuộc đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn thì được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC để đảm bảo có hóa đơn sử dụng. Trường hợp cơ quan thuế đã có trả lời chấp nhận việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế thì các hóa đơn cũ trước đây còn tồn chưa sử dụng phải thực hiện huỷ và thông báo hủy gửi đến cơ quan thuế.

– Trường hợp người nộp thuế đã đăng ký sử dụng HĐĐT và đã được cơ quan thuế có thông báo chấp nhận, nếu thay đổi ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn thì không phải thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT, nếu muốn bổ sung thêm loại hóa đơn sử dụng theo quy định tại khoản 5, điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì người nộp thuế thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo Phụ lục IA tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (gọi tắt là Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT) với cơ quan thuế. Trong đó, người nộp thuế chọn đúng và đầy đủ các thông tin người nộp thuế đã đăng ký trước đây và bổ sung các thông tin mới trên Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT.

Người nộp thuế có được sử dụng hóa đơn điện tử của nhiều đơn vụ tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử?

– người nộp thuế được sử dụng hóa đơn điện tử của nhiều đơn vị tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cung cấp. Trường hợp người nộp thuế đã đăng ký sử dụng HĐĐT và đã được cơ quan thuế có thông báo chấp nhận, sau đó người nộp thuế thay đổi hoặc đăng ký thêm tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thì không phải thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (Lưu ý: Nếu có thay đổi chữ ký số do thay đổi tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT thì người nộp thuế phải đăng ký thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT với cơ quan thuế).

– Trường hợp thông tin địa chỉ thư điện tử (mail) trên tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn không đúng nên không nhận được Thông báo tiếp nhận và Thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng (tài khoản và mật khẩu đều đã chuyển về mail sai), người nộp thuế thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT để đăng ký thay đổi thông tin địa chỉ mail đúng.

– Người nộp thuế lựa chọn loại hóa đơn sử dụng phù hợp với phương pháp kê khai nộp thuế giá trị gia tăng:

+ Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:

+ Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân như sau:

– Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

– Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

– Trường hợp NNT là đơn vị phụ thuộc không đăng ký kê khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì đơn vị phụ thuộc không đăng ký sử dụng hóa HĐĐT riêng mà sử dụng hóa đơn của trụ sở chính.

– Doanh nghiệp (trụ sở chính – Công ty mẹ) không đăng ký sử dụng HĐĐT cho đơn vị phụ thuộc nếu đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào và đăng ký kê khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc thì đơn vị phụ thuộc đăng ký sử dụng hóa HĐĐT riêng.

Hướng dẫn cung cấp thông tin hóa đơn điện tử theo quy định?

Theo  Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn xử lý hóa đơn còn tồn như sau:

– Thực hiện công văn số 1103/TCT-QLRR ngày 13/04/2022 của Tổng cục Thuế “V/v: Cung cấp thông tin hóa đơn điện tử”, công văn số 1727/TCT-QLRR ngày 23/05/2022 của Tổng cục Thuế “V/v: Hướng dẫn Quy chế mẫu trao đổi thông tin hóa đơn điện tử”, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan một số nội dung cơ bản về cung cấp thông tin hóa đơn điện tử và đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan:

+ Trong thời gian chưa có tài khoản tra cứu trên Hệ thống hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan chức năng (Cục Quản lý thị trường Thành phố, Công an Thành phố, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp, Bảo hiểm….) hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn khi thực hiện các thủ tục hành chính như đăng ký quyền sở hữu tài sản, ô tô, xe máy, phương tiện khác, thanh toán viện phí từ cơ quan bảo hiểm hoặc khi tra cứu thông tin HĐĐT của hàng hóa lưu thông trên thị trường… thì thực hiện tra cứu trên ứng dụng QR Code đối với các hóa đơn có mã QR Code hoặc sử dụng hóa đơn giấy chuyển đổi từ hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

+ Trường hợp các cơ quan chức năng có đề nghị Mẫu số 01/CCTT-ĐK Phụ lục II quy định tại Điều 49 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì ngay sau khi Tổng cục Thuế có ý kiến thống nhất với Quy chế mẫu về việc cung cấp thông tin Hóa đơn điện tử giữa cơ quan thuế (Cục Thuế/Chi cục Thuế) với các cơ quan chức năng/Tổ chức bên ngoài.

+ Cục Thuế Thành phố sẽ ban hành Quy chế về việc cung cấp thông tin giữa Cục Thuế/Chi cục Thuế với các cơ quan chức năng có liên quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo TVPL