Địa điểm kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài không?

Nhiều doanh nghiệp khi thành lập địa điểm kinh doanh thường không nắm rõ vấn đề lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh. Vậy, địa điểm kinh doanh có phải nộp thuế môn bài hay không? Khi nào thì địa điểm kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài và mức nộp lệ phí môn bài là được quy định như thế nào?
1. Địa điểm kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài?
Căn cứ Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài, người nộp lệ phí môn bài bao gồm:
•    Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
•    Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
•    Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
•   Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
•    Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
•    Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên (nếu có).
•    Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Như vậy, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật là đối tượng phải nộp lệ phí môn bài.
2. Địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài khi nào?
Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2020:
– Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:
•    Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
•    Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
•   Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài
– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
•   Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập  địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
•    Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước ngày 25 tháng 02 năm 2020 thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày 25 tháng 02 năm 2020 đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.
3. Mức nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh?
Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, lệ phí môn bài của địa điểm kinh doanh phải nộp là 1.000.000 đồng/năm.
Theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả địa điểm kinh doanh) khi hết thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp):
– Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm.
– Trường hợp kết thúc trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.
Căn cứ pháp lý:
Nghị định 139/2016/NĐ-CP    
Nghị định 22/2020/NĐ-CP