Cập nhật mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT từ 01/10/2021

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 116/NQ-CP , theo đó, việc đóng bảo hiểm vào quỹ TNLĐ – BNN, quỹ hưu trí – tử tuất, quỹ BHTN sẽ được giảm hoặc tạm dừng đóng. Cụ thể:
– Từ 01/7/2021 – 30/6/2022, giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ – BN
+ Đóng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.
+ Không áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước
– Từ ngày 01/7/2021, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất
+ Doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất đến hết tháng 4/2021, bị ảnh hưởng bởi Covid-19, phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021: Được dừng đóng 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ
+ Đã được giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất trước đó do Covid-19, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng không quá 12 tháng
– Từ 01/10/2021 – hết 30/9/2022, giảm mức đóng vào quỹ BHTN
+ Giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động
+ Đối tượng áp dụng: Người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN (không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên)
*Từ ngày 01/10/2021 – 30/6/2022
Đối với người lao động Việt Nam
Đối với người lao động nước ngoài
*Từ ngày 01/7/2022 – 30/9/2022:
– Đối với người lao động Việt Nam
Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).
– Đối với người lao động nước ngoài:
Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%)
– Cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:
Căn cứ pháp lý:
– Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015
– Luật BHXH 2014
– Luật Việc làm 2013
– Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018
– Nghị định 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020
– Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018
– Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018, Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020, Quyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020)
– Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
– Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Nguồn: Thư viện pháp luật